Mijn werkwijze

De eerste behandeling begint met een persoonlijk gesprek, het zgn. intakegesprek. Om inzicht te krijgen in de klacht en hoe deze zich gevormd heeft, komt in het intakegesprek aan de orde: het medisch verleden, medicijngebruik, aard van de klacht, persoonlijke situatie
en het voedingspatroon.
 
Daarna wordt de voet in kaart gebracht. Dit gebeurt door het door
de reflexzonetherapeut systematisch bewerken van de voeten, op
zoek naar blokkades en gevoelige plekjes. Deze kenmerken vertellen iets over de gesteldheid van het lichaam. Aan de hand van deze gegevens wordt in overleg met u een doelstelling en een behandel-
plan opgesteld. Deze eerste behandeling duurt ca. 1 ½ uur.
 
Vervolgbehandelingen bestaan uit verschillende handelingen zoals voetreflex (het bewerken van de reflexpunten op de voeten in combinatie met meridiaan punten), maar ook het masseren van nek, schouders, rug, hoofd, armen, buik, benen hoort bij reflexzonetherapie.
Door de aanraking wordt uw lichaam uitgenodigd weer in balans te komen en door de eventuele gesprekken geef ik u inzichten mee waardoor u anders naar uw klacht kunt kijken.
Deze behandelingen duren ca.1 uur.

Om  de therapie goed op gang te brengen, is een wekelijkse behandeling aanbevolen. Na vier à vijf consulten gaan we de effecten evalueren en eventueel het behandelplan bijstellen. Afhankelijk van het resultaat ontstaat er meer tijd tussen de behandeling. Dit gaat altijd in overleg. 

Uw privacy
Als therapeut heb ik geheimhoudingsplicht over alles wat besproken is.

Om een goed overzicht te hebben wordt er een dossier aangelegd waarin uw persoonlijke gegevens, de klacht, leefwijze, de medische voorgeschiedenis, verslag en voortgang van de behandelingen worden opgenomen. Dit dossier is vertrouwelijk en alleen voor gebruik in mijn praktijk. Alleen met toestemming van u als cliënt mag er contact worden opgenomen met bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Als uitzondering geldt dat er bij een wettelijke verplichting of bij een klachtenprocedure informatie mag worden verstrekt.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig voor reflexzonetherapie. Wel is het belangrijk om uw (huis)arts op de hoogte te stellen van de reflexzonetherapie.

Met iedere cliënt sluit ik een behandelovereenkomst af. Ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming, (AVG) genoemd. Dit is te zien in mijn Register verwerkingsactiviteiten

Reflexzonetherapie bij kinderen
Bij de behandeling van kinderen van gescheiden ouders is het noodzakelijk om toestemming te hebben van beide ouders. Deze moeten beide het behandelplan ondertekenen. Dit is vastgelegd in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Een afspraak annuleren
Gereserveerde tijd voor een consult moet tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt de deze tijd geheel in rekening gebracht.

Vergoeding door Zorgverzekeraar
Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging de VNRT (Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten). Hierdoor worden de behandelingen door een groot aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed mits u aanvullend verzekerd bent. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, u blijft zelf verantwoordelijk. Declaraties moet u zelf indienen bij zorgverzekeraar.

Klachtenregeling
Doordat ik ben aangesloten bij beroepsvereniging de VNRT (Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten) ben ik automatisch ook geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg).

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.
De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. In de algemene paragraaf van dit klachtreglement zijn de doelstellingen en uitgangspunten benoemd die de VNRT en haar leden hanteren bij de omgang met klachten. In de algemene paragraaf staan de regels voor toegang tot de klachtenregeling vermeld (wie mag waarover, wanneer en hoe klagen) en regels voor de algemene organisatie van de klachtenregeling. Tevens zijn de regels benoemd voor diverse geledingen en instanties die een bijdrage leveren aan de goede omgang met klachten van cliënten. In het Klachtenreglement VNRT versie februari 2017 zijn de algemene regels van de VNRT voor de omgang klachten met onvrede, ervaren tekorten beschreven.

U heeft een klacht. Wat nu?
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. De meeste VNRT-leden zijn aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op geschillencommissie.nl vindt u meer algemene informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

Heeft u vragen over dit klachtenreglement neem dan contact op met het secretariaat van de VNRT.
Heeft u vragen over de aanpak van uw klacht, wilt u advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Secretariaat van de VNRT: info@vnrt.nl
Klachtenfunctionaris: vertrouwenspersoon@vnrt.nl

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht bij TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). 

Kies een dagdeel waarop u graag teruggebeld wilt worden.


's morgens       's middags      's avonds


Naam Dhr. Mevr.
Telefoon

Hartelijk dank voor uw reactie.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak of meer informatie over RE•FLEX - praktijk voor reflexzonetherapie.

Klik op de button "homepage" om terug te keren naar de website.